نزدیک ترین راه

  • ۲۲۳
نزدیک ترین راه

فرمانده عشاق دل آگاه حسین است
بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است.
از مردم گمراه جهان راه مجوئید
نزدیکترین راه به الله حسین است.

نویسنده : احمد داعی