بصیرت و تبعیت از ولایت

  • ۲۳۲
بصیرت و تبعیت از ولایت

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

متن ادبی

امروزه با بصیرت و بینش صحیح و همگام با رهبر جامعه می توان بسیاری از نقشه های دشمنان را خنثی کرد؛ پیروی از رهبری و ولایت فقیه در تمام کارها باید سرلوحه قرار بگیرد؛ در غیر این صورت عواقب خطرناکی جامعه را تهدید خواهد کرد؛ درست در زمان امام حسین علیه السلام تعداد زیادی از افراد فاقد بصیرت بودند و از لحاظ زمان شناختی در جهت کمک به امام خود نداشتند و این ها که چندین برابر یاران امام در روز عاشورا بودند، بعد از واقعه عاشورا در جهت خونخواهی امام حسین علیه السلام برآمدند که دیگر قیامشان سودی نداشت و آن چه که نباید اتفاق افتاده بود؛ بنابراین داشتن بصیرت به این که در چه زمانی بهتر است همگام و همراه با رهبر پیش رفت امری ضروری است.


نویسنده : فاطمه اسماعیلی