امام حسین (ع) و دو گونه انقلاب

  • ۲۰۴
امام حسین (ع) و دو گونه انقلاب

طرح ملت امام حسین (علیه السلام)

برخی شورش ها و انقلاب ها، شورشِ خودخواهانه با هدف به دست آوردن ثروت و شهرت و قدرت و یا فسادانگیزی و از روی غرور کاذب و طغیان و آشوب آفرینی و فتنه، تجاوز به حقوق دیگران و حتی لذت بردن انجام می شود. امام حسین علیه السلام اما منادی انقلابِ مردمی و معنوی به قصد مقابله با مفاسد اجتماعی و فساد حاکمان آن روز و اصلاح جامعه است؛ بین این دو تفاوت فراوان است. امام علیه السلام در وصیت به محمد حنفیه با دقیق ترین و کوتاهترین و گویاترین کلمات مرز این دو را مشخص می کند «انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما»


نویسنده : رضا کمندلو