عکس نوشته و استوری محرم سفر عشق از آن روز شروع شد ...