عکس نوشته محرم اقرأ به نام عشق در این دشت پر بلا...