عکس نوشته و استوری محرم ای دلم طاقت بیاور، آتش غم می رسد...