عکس نوشته مثل پیامبر(ص) یکه و تنها با دنیا مواجه شد