مجله تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت

گروه تبلیغی سفیر هدایت

فداکاری، درس عاشورا

  • ۶۲

عکس نوشته عاشورا درس می هد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد.