فداکاری، درس عاشورا

  • ۲۳۰
فداکاری، درس عاشورا

عکس نوشته عاشورا درس می هد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد.