عکس نوشته عاشورا درس می هد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد.