عکس نوشته دست نیازم را بسوی تو دراز میکنم یا حسین علیه السلام