عکس نوشته بوی سیبُ حرم حبیب و . . .
نویسنده : نرگس سبزی