مجله تبلیغی فرهنگی سفیر هدایت

گروه تبلیغی سفیر هدایت

جنایات وهابیت در عراق

  • ۸۱

چگونگی پیدایش وهابیت و دلیل خطرناک بودن آن

  • ۸۷